ការបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរ
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០១៣
សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ ២០១៣ មណ្ឌលគីរី(២៨-២៩/១១/២០១៣)
 
ការអង្តតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគ នៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១១
របាយការណ៍សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ ២០១១
ការព្រមព្រៀងលើការប៉ាន់ស្មានអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា ២0១០
សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ២០០៨ ២០១០
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០១០
ការវាយតំលៃរកមើល កត្តាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើ ការមកតាមការកំណាត់ជួបគ្រូពេទ្យ របស់កុមារដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស័
 
សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ២០០៩
សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ២០០៨
អត្រាប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៍ក្នូងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន នៅកម្ពុជា ២០០៧
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០០៦
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០៧
ការព្រមព្រៀងលើការប៉ាន់ស្មានអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០០៧
ការអង្តតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគ នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០០៥
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០៣
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា ២០០៣ លទ្ធផល និន្នាការ និងការប៉ាន់ប្រមាណ
អត្រាអាំងសីុដង់ែនមេរោគអេដស៍ក្នូងចំណោមក្រុមប្រជាជន គោលដៅដែលត្រូវបានអង្កត ១៩៩៩ ដល់ ២០០២


ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរ
ការស្ទង់មតិស្តីអំពីចំណេះដឹងមេរោគអេដស៍ឆ្នាំ ២០១០ លើ​​ស្ត្រីបំរើសេវាកំសាន្ត(FEWs)​និង​ស្ត្រីមកពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនពេលសម្រាល (ANC)
របាយការណ៍ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០១០
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០៧
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០៣
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០១
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០០
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៩
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៨
ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៧


ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរ
របាយការសង្ខេប តួលេខប៉ាន់ស្មានសំរាប់ជំងឺអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា​ ឆ្នំា២០១០-២០១៥
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២០០៦
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍​២០០៣
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២០០២
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២០០០
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ១៩៩៩
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២០០៨
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ១៩៩៧


ការអង្តតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរ
ការអង្តតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគ ២០០៥
ការអង្តតអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគ ២០០១


ការអង្កេតលើភាពសំុានៃថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរ


ការបោះពុម្ភផ្សាយផ្សេងៗភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរ
ការសិក្សាប៉ាន់ប្រមាណរយៈពេលវែងស្តីអំពីការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដស៏ តំលៃ និងថវិកា សំរាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការរីករាលដាលនៃជំងឺអេដស៏នៅប្រទេសកម្ពុជា
លទ្ធផលនៃការសិក្សាវាយតំលៃទៅលើទំរង់ការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺកាមរោគ សំរាប់ស្រ្តីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅប្រទេសកម្ពុជា
ការ​ព្យាបាល​ជំងឺ​រលាក​មាត់​ស្បូន​ច្រីន​លើស​ពីការពិត និង​អត្រា​ដ៏ខ្ពស់នៃ​ការ​ធ្លាក់​សតាម​ទ្វាមាស​ក្នូង​ចំណោម​ស្រ្តីដែលមាន​ការប្រឈម​មុខ​ទាប
របាយការណ៍ស្តីពីរបៀបវីរះនៃការស្រាវជ្រាវលើមេរោគអេដស៍ ជំងឺអេដស៍