វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ទំរង់ពត៌មានថ្មីសំរាប់អ្នកជំងឺអេដស៍ ខេត្តព្រះសីហនុ, ០៣ ដល់ ០៤ ធ្នូ ២០១៤

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងបង្ការមេរោគអេដស៍ / ជំងឺអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ២០១៤-២០២០ សណ្ឋាគារសាន់វ៉េ ២០-២១ ២០១៤

របាយការណ៍សិក្ខាសាលាស្តីពី ការពង្រឹង សមត្ថភាពនៅថ្នាក់ស្រុកប្រតិបតិ្ត ក្នុងការដាក់អោយអនុវត្តន៍ គំនិតផ្តួចផ្តើម «កម្ពុជា ៣.០»

កិច្ចប្រជុំបណ្តាញអក្នផ្តល់ប្រឹក្សា ស្តីពីការថែទាំ ព្យាបាលជំងឺអេដស៍លើមនុស្សពេញវ័យប្រចាំតំបន់ បាត់ដំបងលើកទី១១ (ខេត្តបាត់ដំបង ២៩ ៣០ មេសា ២០១៤)

កិច្ចប្រជុំបណ្តាញអក្នផ្តល់ប្រឹក្សា ស្តីពីការថែទាំ ព្យាបាលជំងឺអេដស៍លើមនុស្សពេញវ័យប្រចាំតំបន់ ព្រះសីហនុលើកទី១១ (កំពត២៤ ២៥ មេសា ២០១៤)

ការបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នការងារគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជំងឺអេដស៏ សំរាបថ្នាក់ខេត្ត-ក្រុង សៀមរាប,ថ្ងៃទី០៣ដល់០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

សិក្ខាសាលាតំរង់ទិសស្តីពី ពិធីការនៃការផ្លាស់ប្តូររូបមន្តព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឳសថ​​ d4T ក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺអេដស៍ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, សៀមរាបថ្ងៃទី ៤ ខែធ្នូ២០១៣

សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ ២០១៣, មណ្ឌលគីរី(២៨-២៩/១១/២០១៣)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការប្រើប្រាស់កម្មវិធី និង បើកយុទ្ធនាការដាក់អោយប្រើប្រាស់ការ អនុវត្តន៏គំរោង HI-PPP សំរាប់ខេត្តបាត់ដំបង (Initial Training and Launching) ថ្ងៃទី០៩ ដល់១០ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

ការអងេ្កតរកអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគនៅប្រទេសកម្ពុជា ​​ឆ្នាំ២០១១ ស្ត្រីបំរើសេវាកំសាន្តសប្បាយ (ថ្ងៃ ២២​ មិនា ឆ្នាំ ២០១៣)

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |