របាយការណ៍ សិក្ខាសាលាស្តីពី ការពិនិត្យឡើងវិញការងារសហការរបេង-អេដស៍, ខេត្តពោធិសាត់. Century Hotel ១០ ដល់ ១១ មិនា២០១៦

សិក្ខាសាលាស្ដីពីការធ្វើតេស្ដ Viral Load សំរាប់អ្នកជំងឺអេដស៍ដែលកំពុងទទួលART (NIPH, ២៥-២៦ មករា ២០១៦)

កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ នូវគោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការថែទាំ ព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម និងការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ (១៩​តុលា ២០១៥)

លទ្ធផល នៃការអង្កេត រកអត្រាប្រេវ៉ាឡង់មេរោគអេដស៌ ក្នុងចំណោម ស្រ្តីមកពិនិត្យផ្ទៃពោះ និង ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស នៅប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៤(០៤/០៨/២០១៥)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ទំរង់ពត៌មានថ្មីសំរាប់អ្នកជំងឺអេដស៍ ខេត្ត, ១៧ ដល់ ១៨ ធ្នូ ២០១៤

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ទំរង់ពត៌មានថ្មីសំរាប់អ្នកជំងឺអេដស៍ ខេត្តកំពង់ចាម, ១១ ដល់ ១២ ធ្នូ ២០១៤

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ទំរង់ពត៌មានថ្មីសំរាប់អ្នកជំងឺអេដស៍ ខេត្តព្រះសីហនុ, ០៣ ដល់ ០៤ ធ្នូ ២០១៤

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងបង្ការមេរោគអេដស៍ / ជំងឺអេដស៍ និងជំងឺកាមរោគ ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ២០១៤-២០២០ សណ្ឋាគារសាន់វ៉េ ២០-២១ ២០១៤

របាយការណ៍សិក្ខាសាលាស្តីពី ការពង្រឹង សមត្ថភាពនៅថ្នាក់ស្រុកប្រតិបតិ្ត ក្នុងការដាក់អោយអនុវត្តន៍ គំនិតផ្តួចផ្តើម «កម្ពុជា ៣.០»

កិច្ចប្រជុំបណ្តាញអក្នផ្តល់ប្រឹក្សា ស្តីពីការថែទាំ ព្យាបាលជំងឺអេដស៍លើមនុស្សពេញវ័យប្រចាំតំបន់ បាត់ដំបងលើកទី១១ (ខេត្តបាត់ដំបង ២៩ ៣០ មេសា ២០១៤)

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |