ការបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នការងារគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជំងឺអេដស៏ សំរាបថ្នាក់ខេត្ត-ក្រុង សៀមរាប,ថ្ងៃទី០៣ដល់០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

សិក្ខាសាលាតំរង់ទិសស្តីពី ពិធីការនៃការផ្លាស់ប្តូររូបមន្តព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឳសថ​​ d4T ក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺអេដស៍ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, សៀមរាបថ្ងៃទី ៤ ខែធ្នូ២០១៣

សូចនករផ្តល់ពត៌មានបន្ទាន់ សំរាប់ការតាមដានភាពសាំនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ ២០១៣, មណ្ឌលគីរី(២៨-២៩/១១/២០១៣)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការប្រើប្រាស់កម្មវិធី និង បើកយុទ្ធនាការដាក់អោយប្រើប្រាស់ការ អនុវត្តន៏គំរោង HI-PPP សំរាប់ខេត្តបាត់ដំបង (Initial Training and Launching) ថ្ងៃទី០៩ ដល់១០ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

ការអងេ្កតរកអត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺកាមរោគនៅប្រទេសកម្ពុជា ​​ឆ្នាំ២០១១ ស្ត្រីបំរើសេវាកំសាន្តសប្បាយ (ថ្ងៃ ២២​ មិនា ឆ្នាំ ២០១៣)

របាយការណ៏កិច្ចប្រជុំបណ្តាញអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សា ស្តីពីការថែទាំ ព្យាបាលជំងឺអេដស៍សំរាប់មនុស្សពេញវ័យប្រចាំតំបន់លើកទី១០ (២៧កុម្ភៈ-០១ មិនា ២០១៣)​ ខេត្តតាកែវ

សិក្ខាសាលាតំរង់ទិសស្តីពីការអនុវត្តន៍ក្របខ័ណ្ឌនៃគោលគំនិតដើម្បីលុបបំបាត់ការឆ្លងថ្មីនៃមេរោគអេដស៍ នៅព្រះរាណាចក្រកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២០(“Cambodia 3.0”) បាត់ដំបង ថ្ងៃទី៩-១០ ខែមករា ២០១៣

កិច្ចប្រជុំលើកទី៩ ស្តីពីការ ពិនិត្យលើសមិទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ ២០១២ និងការរៀបចំផែនការប្រតិបត្តិ គ្រប់ជ្រុងជ្រោយសំរាប់កម្មវិធីបង្ការ ថែទាំ និងពិនិត្យព្យាបាលជំងឺអេដស៏ និងកាមរោគ ក្នុងឆ្នាំ​២០១៣

សេចក្តីប្រកាសព៌តមាន​ ស្តីពីស្ថានភាពមេរោគអេដស៏ នៅប្រទេសកម្ពុជា (ភ្នំពេញ ២៨-១២-២០១២)

សិក្ខាសាលាតំរង់ទិសនិងបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តន៏យុទ្ធសាស្រ្តបង្កើនការស្រាវជ្រាវករណីជំងឺរបេង ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឱសថ Isoniazid និង ការបង្ការ ការចំលងមេរោគរបេង(យុទ្ធសាស្រ្ត Three I’s )នៅសេវាថែទាំបន្តដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគេអេដស៏/ជំងឺអេដស៏(ភ្នំព

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |