ការផ្សាយសាពត៌មានភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរ
សេចក្តីប្រកាសពត៌មាន ស្តីពីតួរលេខថ្មីអំពី អត្រាអ្នកផ្ទុក មេរោគអេដស៏ នៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១០,សណ្ឋាគារសាន់វេ ០៤-០៧-២០១១
ការអង្កេតឈាមរកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍​២០០៦
 
លទ្ធផលនៃការអង្កេតតាមដានចំណេះដឹង និងការប្រព្រឹត្តិផ្លូវភេទ ២០០៧
 
អត្រាប្រេវ៉ាឡង់ផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ២៨ ០៧ ២០០៧