របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣
 • របាយការណ៍ B-IACM
  របាយការណ៍ជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការ ថែទាំ​ និងព្យាបាលបន្តដល់ក្រុមប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
  របាយការណ៍ជំងឺកាមរោគ
  របាយការណ៍ការជូនដំណឹង និងស្វែងរកដៃគូអ្នកជំងឺ ដើម្បីធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍(PNTT)
  របាយការណ៍ស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ និងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគអេដស៍រួមគ្នា
  របាយការណ៍កុមារប្រឈម