របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

  • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ១
  • របាយការណ៍ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍
    របាយការណ៍​​​ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
    របាយការណ៍កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
    របាយការណ៍ជំងឺកាមរោគ