របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ២
 • របាយការណ៍ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍​
  របាយការណ៍ព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលបង្ករោគរលាកថ្លើមប្រភេទ "C" និងមេរោគអេដស៍រួមបញ្ចូលគ្នា
  របាយការណ៍ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឱសថ​ Isoniazid
  របាយការណ៍ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  របាយការណ៍កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
  របាយការណ៍ជំងឺកាមរោគ