របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៣
 • ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍​
  ការព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម
  ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឱសថ​ Isoniazid
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  ជំងឺកាមរោគ
  កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍