របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៤
 • ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍
  ការព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម
  ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឱសថ​ Isoniazid
  ការថែទាំតាមផ្ទះ
  ជំងឺកាមរោគ
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  ការឆ្លើយតបរួមគ្នា
  កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍