ការិយាល័យគណនេយ្យ

ល័ក្ខខ័ណ្ឌយោង

១- ដើម្បីរក្សាកំណត់ត្រាមូលនិធិទូលំទូលាយពីប្រភពផ្សេងៗដែលគាំទ្រការអនុវត្តដោយ NCHADS និងបណ្តាញរបស់ខ្លួន។

២- អភិវឌ្ឍនិងថែរក្សាប្រព័ន្ធគណនេយ្យស្តង់ដារដែលអាចប្រើសំរាប់តំរូវការផ្សេងៗពីភ្នាក់ងារម្ចាស់ជំនួយ។

៣- ដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំនិងនីតិវិធីប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការអនុវត្តសកម្មភាពកម្មវិធី។

៤- សម្របសម្រួលជាមួយអង្គភាពនិងបណ្តាខេត្តនានាដើម្បីធានាបាននូវលំហូរមូលនិធិយ៉ាងរលូន។

៥- រក្សាកំណត់ត្រាដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់គោលបំណងរាយការណ៍និងសវនកម្ម។

៦- រក្សាសវនកម្មផ្ទៃក្នុងថេរ។

៧- សហការជាមួយអង្គភាពផែនការផែនការតាមដាននិងរាយការណ៍ដើម្បីជួយអនុវត្តសកម្មភាពរបស់អិនអេសអេសអេសអេសទោះបីជាលទ្ធកម្មទំនិញនិងសេវាកម្មទាន់ពេលវេលាតាមតម្រូវការ។

៨- ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំនិងចេញឯកសារហិរញ្ញវត្ថុ។

៩- ដើម្បីឱ្យប្រាក់ខែបុគ្គលិកនិងការទូទាត់ផ្សេងៗ។

១០- ថែរក្សាបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិនិងបញ្ជីសារពើភណ្ឌ។

    ឯកសារផ្សេងៗ

    SOP CDC Khmer