របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៤
 • ការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍
  ការព្យាបាលជំងឺឳកាសនិយម
  ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឳសថIsoniazid
  ការថែទាំតាមផ្ទះ
  ជំងឺកាមរោគ
  របេងអេដស៍
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគេអដស៍
  ការឆ្លើយតបរួមគ្នា
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៣
 • ការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍
  ការព្យាបាលជំងឺឳកាសនិយម
  ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឳសថIsoniazid
  ការថែទាំតាមផ្ទះ
  ជំងឺកាមរោគ
  របេងអេដស៍
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគេអដស៍
  ការឆ្លើយតបរួមគ្នា
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ២
 • ការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍
  ការព្យាបាលជំងឺឳកាសនិយម
  ការថែទាំតាមផ្ទះ
  ជំងឺកាមរោគ
  របេងអេដស៍
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគេអដស៍
  ការឆ្លើយតបរួមគ្នា
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ១
 • ការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍
  ការព្យាបាលជំងឺឳកាសនិយម
  ការថែទាំតាមផ្ទះ
  ជំងឺកាមរោគ
  របេងអេដស៍
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគេអដស៍
  ការឆ្លើយតបរួមគ្នា