របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៤
 • ​​​​​​​​​​​​ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍​
  ការព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម
  ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឱសថ​ Isoniazid
  កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
  ​​ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  ជំងឺកាមរោគ
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣
 • ​​​​​​​​​​​​ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍​
  ការព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម
  ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឱសថ​ Isoniazid
  កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  ជំងឺកាមរោគ
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី២
 • ​​​​​​​​​​​​ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍​
  ការព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម
  ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឱសថ​ Isoniazid
  កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
  ​​ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  ជំងឺកាមរោគ
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ១
 • ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍​
  ការព្យាបាលជំងឺឱកាសនិយម
  ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឱសថ​ Isoniazid
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍