របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៤
 • របាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ នឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគ អេដស៍រួមគ្នា
  របាយការណ៍លម្អិតស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ នឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគ អេដស៍រួមគ្នា តាមខេត្តនីមួយៗ(ផ្នែកទី ១)
  របាយការណ៍លម្អិតស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ នឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគ អេដស៍រួមគ្នា តាមខេត្តនីមួយៗ (ផ្នែកទី ២)
  របាយការណ៍ព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលបង្ករោគរលាកថ្លើមប្រភេទ "C" និងមេរោគអេដស៍រួមបញ្ចូលគ្នា
  របាយការណ៍កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
  របាយការណ៍​ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  របាយការណ៍ជំងឺកាមរោគ
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៣
 • របាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ នឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគ អេដស៍រួមគ្នា
  របាយការណ៍លម្អិតស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ នឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគ អេដស៍រួមគ្នា តាមខេត្តនីមួយៗ(ផ្នែកទី ១)
  របាយការណ៍លម្អិតស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ នឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគ អេដស៍រួមគ្នា តាមខេត្តនីមួយៗ (ផ្នែកទី ២)
  របាយការណ៍ការបង្ការជាវិជ្ជមាន-ការពិនិ្យ និងព្យាបាលជំងឺរបេង-អេដស៍ និងស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ
  កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
  ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  ជំងឺកាមរោគ
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ២
 • របាយការណ៍ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍​
  របាយការណ៍ព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលបង្ករោគរលាកថ្លើមប្រភេទ "C" និងមេរោគអេដស៍រួមបញ្ចូលគ្នា
  របាយការណ៍ការព្យាបាលបង្ការជំងឺរបេងដោយប្រើឱសថ​ Isoniazid
  របាយការណ៍ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  របាយការណ៍កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
  របាយការណ៍ជំងឺកាមរោគ
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ១
 • របាយការណ៍ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍
  របាយការណ៍​​​ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  របាយការណ៍កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
  របាយការណ៍ជំងឺកាមរោគ