របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស

 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៤
 • របាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ និងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគ អេដស៍រួមគ្នា
  របាយការណ៍លម្អិតស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ និងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគ អេដស៍រួមគ្នា តាមខេត្តនីមួយៗ(ផ្នែកទី ១)
  របាយការណ៍លម្អិតស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ និងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគ អេដស៍រួមគ្នា តាមខេត្តនីមួយៗ (ផ្នែកទី ២)
  របាយការណ៍ការបង្ការជាវិជ្ជមាន-ការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺរបេង-អេដស៍ និងស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ
  ព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលបង្ករោគរលាកថ្លើមប្រភេទ "C" និងមេរោគអេដស៍រួមបញ្ចូលគ្នា
  របាយការណ៍ការជូនដំណឹង និងស្វែងរកដៃគូអ្នកជំងឺ ដើម្បីធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍(PNTT)
  របាយការណ៍ B-IACM
  របាយការណ៍កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
  របាយការណ៍ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  របាយការណ៍ជំងឺកាមរោគ
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ៣
 • របាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ និងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគ អេដស៍រួមគ្នា
  របាយការណ៍លម្អិតស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ និងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគ អេដស៍រួមគ្នា តាមខេត្តនីមួយៗ(ផ្នែកទី ១)
  របាយការណ៍លម្អិតស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ និងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគ អេដស៍រួមគ្នា តាមខេត្តនីមួយៗ (ផ្នែកទី ២)
  របាយការណ៍ការបង្ការជាវិជ្ជមាន-ការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺរបេង-អេដស៍ និងស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ
  របាយការណ៍ព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលបង្ករោគរលាកថ្លើមប្រភេទ "C" និងមេរោគអេដស៍រួមបញ្ចូលគ្នា
  របាយការណ៍ B-IACM
  របាយការណ៍ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  របាយការណ៍កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
  របាយការណ៍ជំងឺកាមរោគ
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ២
 • របាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ នឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគ អេដស៍រួមគ្នា
  របាយការណ៍លម្អិតស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ នឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគ អេដស៍រួមគ្នា តាមខេត្តនីមួយៗ(ផ្នែកទី ១)
  របាយការណ៍លម្អិតស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ នឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគ អេដស៍រួមគ្នា តាមខេត្តនីមួយៗ (ផ្នែកទី ២)
  ព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលបង្ករោគរលាកថ្លើមប្រភេទ "C" និងមេរោគអេដស៍រួមបញ្ចូលគ្នា
  របាយការណ៍ការបង្ការជាវិជ្ជមាន-ការពិនិ្យ និងព្យាបាលជំងឺរបេង-អេដស៍ និងស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ
  របាយការណ៍ B-IACM
  របាយការណ៍ កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
  របាយការណ៍ ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  របាយការណ៍ ជំងឺកាមរោគ
 • របាយការណ៍ត្រីមាសទី ១
 • របាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ និងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគ អេដស៍រួមគ្នា
  របាយការណ៍លម្អិតស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ និងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគ អេដស៍រួមគ្នា តាមខេត្តនីមួយៗ(ផ្នែកទី ១)
  របាយការណ៍លម្អិតស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ និងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគ អេដស៍រួមគ្នា តាមខេត្តនីមួយៗ (ផ្នែកទី ២)
  របាយការណ៍ការបង្ការជាវិជ្ជមាន-ការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺរបេង-អេដស៍ និងស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ
  ព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលបង្ករោគរលាកថ្លើមប្រភេទ "C" និងមេរោគអេដស៍រួមបញ្ចូលគ្នា
  កុមារប្រឈម និងការឆ្លងមេរោគអេដស៍
  របាយការណ៍ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍
  របាយការណ៍ជំងឺកាមរោគ
  របាយការណ៍ B-IACM