កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងNCHADS និង NCHADS-Flag Ship(KHANA,FHI306,PSI/PSK)

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងNCHADS និង NCHADS-Flag Ship(KHANA,FHI306,PSI/PSK)