កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងNCHADS និង មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម NBTC

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងNCHADS និង មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម NBTC