គោលកាណ៍ែណនាំ ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍សំរាប់ធ្វីរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺកាមរោគ

គោលកាណ៍ែណនាំ ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍សំរាប់ធ្វីរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺកាមរោគ