គោលការណ៍ណែនាំជាតិរួមបញ្ចូលគ្នាស្តីអំពីសេវាធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា (11 សីហា ឆ្នាំ ២០១៧)

គោលការណ៍ណែនាំជាតិរួមបញ្ចូលគ្នាស្តីអំពីសេវាធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា (11 សីហា ឆ្នាំ ២០១៧)