គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការបង្ការ​ និងព្យាបាលជំងឺឳកាសនិយម ក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យនិងក្មេងជំទង់ដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៍និងប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ២០១២

គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការបង្ការ​ និងព្យាបាលជំងឺឳកាសនិយម ក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យនិងក្មេងជំទង់ដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៍និងប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ២០១២