គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍លើមនុស្សពេញវ័យ ឆ្នាំ២០១២

គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍លើមនុស្សពេញវ័យ ឆ្នាំ២០១២