គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍លើកុមារ និងក្មេងជំទង់ នៅប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦(ពិនិត្យ និងកែរសំរួលឡើងវិញលើកទី៤)

គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍លើកុមារ និងក្មេងជំទង់ នៅប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦(ពិនិត្យ និងកែរសំរួលឡើងវិញលើកទី៤)