គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងនិង ព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលបង្ករោគរលាកថ្លើមប្រភេទ “C” និងមេរោគអេដស៍រួមបញ្ចូលគ្នា

គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងនិង ព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលបង្ករោគរលាកថ្លើមប្រភេទ “C” និងមេរោគអេដស៍រួមបញ្ចូលគ្នា