គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តី ការគ្រប់គ្រងព្យាបាល ការបង្ការរោគតាមការរួមភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ ឆ្នាំ២០០១០

គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តី ការគ្រប់គ្រងព្យាបាល ការបង្ការរោគតាមការរួមភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ ឆ្នាំ២០០១០