គោលការណ៍ណែនាំជាតិ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងព្យាបាលការបង្ករោគតាមការួមភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ, ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

គោលការណ៍ណែនាំជាតិ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងព្យាបាលការបង្ករោគតាមការួមភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ, ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩