គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើកុមារនៅកម្ពុជា ២០០៧

គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើកុមារនៅកម្ពុជា ២០០៧