គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើមនុស្សពេញវ័យនៅកម្ពុជា ២០០៧

គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើមនុស្សពេញវ័យនៅកម្ពុជា ២០០៧