គោលការណ៏ណែនាំជាតិ ស្តីអំពីការបង្ការ និងព្យាបាល ជំងឺឱកាសនិយម លើកុមារប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ និងកុមារផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា

គោលការណ៏ណែនាំជាតិ ស្តីអំពីការបង្ការ និងព្យាបាល ជំងឺឱកាសនិយម លើកុមារប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ និងកុមារផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា