គោលការណ៏ណែនាំស្តីអំពី ការរៀបចំគូសផែនទីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្រ្ត សម្រាប់អនុវត្តវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការថែទាំ ព្យាបាលបន្តចំពោះក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់ និងការឆ្លងការឆ្លងមេរោគអេដស៍

គោលការណ៏ណែនាំស្តីអំពី ការរៀបចំគូសផែនទីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្រ្ត សម្រាប់អនុវត្តវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការថែទាំ ព្យាបាលបន្តចំពោះក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់ និងការឆ្លងការឆ្លងមេរោគអេដស៍