គោលគំនិតស្តីពី ការអនុវត្តន៍ស្រួចស្រាវយុទ្ធវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការ ថែទាំ និងព្យាបាលបន្តជំងឺអេដស៍ក្នុងចំ ណោមក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់បំផុតនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា

គោលគំនិតស្តីពី ការអនុវត្តន៍ស្រួចស្រាវយុទ្ធវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការបង្ការ ថែទាំ និងព្យាបាលបន្តជំងឺអេដស៍ក្នុងចំ ណោមក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់បំផុតនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅប្រទេសកម្ពុជា