គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ស្តីពី ការបង្ការ និងថែទាំព្យាបាល ការបង្ករោគតាមការរួមភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ ២០០៦»២០១០

គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ស្តីពី ការបង្ការ និងថែទាំព្យាបាល ការបង្ករោគតាមការរួមភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ ២០០៦»២០១០