គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលកាណ៍ណែនាំ ស្តីពីការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា ២០០៣

គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលកាណ៍ណែនាំ ស្តីពីការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា ២០០៣