គំរោងសកម្មភាពសំរាប់អនុវត្តសេវាធ្វើតេស្ត ស្រាវជ្រាវរកមេរោគស្វាយចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១០ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

គំរោងសកម្មភាពសំរាប់អនុវត្តសេវាធ្វើតេស្ត ស្រាវជ្រាវរកមេរោគស្វាយចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១០ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា