និយាមនៃបែបបទសំរាប់អនុវត្ត យុទ្ធវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការអនុវត្តន៍វីធីសាស្រ្តឆ្លើយតប រួមគ្នារវាងសេវាបង្ការ ថែទាំនិងព្យាបាលជំងឺអេដស៍, សុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ ដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ពីម្តាយទៅកូន និងលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគស្វាយពីកំណើត នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០២០

និយាមនៃបែបបទសំរាប់អនុវត្ត យុទ្ធវិធីជំរុញខ្លាំងក្លាការអនុវត្តន៍វីធីសាស្រ្តឆ្លើយតប រួមគ្នារវាងសេវាបង្ការ ថែទាំនិងព្យាបាលជំងឺអេដស៍, សុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ ដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ពីម្តាយទៅកូន និងលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគស្វាយពីកំណើត នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០២០