និយាមបែបបទសំរាប់ការអនុវត្តការបង្កើន ការស្រាវជ្រាវរកករណីជំងឺរបេង ការព្យាបាលបង្ការ ជំងឺរបេង ដោយប្រើឳសថ Isoniazid និងការបង្ការចំលងមេរោគរបេង (យុទ្ធសាស្រ្ត Three I’s) នៅតាមបណ្តាសេវាថែទាំ និងព្យាបាលបន្ត សំរាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងអ្នកជំងឺអេដស៍

និយាមបែបបទសំរាប់ការអនុវត្តការបង្កើន ការស្រាវជ្រាវរកករណីជំងឺរបេង ការព្យាបាលបង្ការ ជំងឺរបេង ដោយប្រើឳសថ Isoniazid និងការបង្ការចំលងមេរោគរបេង (យុទ្ធសាស្រ្ត Three I’s) នៅតាមបណ្តាសេវាថែទាំ និងព្យាបាលបន្ត សំរាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងអ្នកជំងឺអេដស៍