និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្តការបង្ការ​ថែទាំ ព្យាបាល​ និងគាំទ្រដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ អ្នកជំងឺកាមរោគ និងរបេង-អេដស៏ នៅតាមបណ្តាពន្ធនាគារ​ (មណ្ឌលអប់រំ កែប្រែ)

និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្តការបង្ការ​ថែទាំ ព្យាបាល​ និងគាំទ្រដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ អ្នកជំងឺកាមរោគ និងរបេង-អេដស៏ នៅតាមបណ្តាពន្ធនាគារ​ (មណ្ឌលអប់រំ កែប្រែ)