និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្ត ការថែទាំព្យាបាលបន្ត អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងអ្នកជំងឺអេដស៍ វិច្ឆិកា ២០០៨

និយាមបែបបទសំរាប់អនុវត្ត ការថែទាំព្យាបាលបន្ត អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងអ្នកជំងឺអេដស៍ វិច្ឆិកា ២០០៨