និយាមបែបបទស្តីពីការអនុវត្តន័ សកម្មភាពមិត្តជួយមិត្ត សំរាប់កុមារផ្ទុកមេរោគអេដស័ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជា ២០០៩

និយាមបែបបទស្តីពីការអនុវត្តន័ សកម្មភាពមិត្តជួយមិត្ត សំរាប់កុមារផ្ទុកមេរោគអេដស័ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជា ២០០៩