និយាមបែបបទ​ សំរាប់ការបង្ការ​ថែទាំ ព្យាបាល និងគាំទ្រដល់អ្នកផ្តុកមេរោគអេដស៍ អ្នកជំងឺកាមរោគ​និង របេង-អេដស៍ នៅតាមបណ្តាពន្ធនាគារ(មណ្ឌលអប់រំកែប្រែ)នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និយាមបែបបទ​ សំរាប់ការបង្ការ​ថែទាំ ព្យាបាល និងគាំទ្រដល់អ្នកផ្តុកមេរោគអេដស៍ អ្នកជំងឺកាមរោគ​និង របេង-អេដស៍ នៅតាមបណ្តាពន្ធនាគារ(មណ្ឌលអប់រំកែប្រែ)នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា