និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឺកចិត្ត ផ្អែកលើលទ្ធផលការងារ សំរាប់ បុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ

និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្តការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឺកចិត្ត ផ្អែកលើលទ្ធផលការងារ សំរាប់ បុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ