និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្ត​សកម្មភាពវិធីសាស្រ្តឆ្លើយតមរួមគ្នា ក្នុងការបង្ការ ែថទាំ និងព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ជំងឺអេដស៍ និងជំកាមរោគ បញ្ហា​ទាក់ទងផ្លូវភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ

និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្ត​សកម្មភាពវិធីសាស្រ្តឆ្លើយតមរួមគ្នា ក្នុងការបង្ការ ែថទាំ និងព្យាបាលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ជំងឺអេដស៍ និងជំកាមរោគ បញ្ហា​ទាក់ទងផ្លូវភេទ និងប្រដាប់បន្តពូជ