និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្ត​សកម្មភាពការធ្វើវិភាពសេរ៉ូសាស្រ្ត សំរាប់រកអង្គបដិប្បប្រាណ ទៅនិងមេរោគអេដស៍ នៅក្នុងសំណាកឈាមស្ងួត

និយាមបែបបទ សំរាប់អនុវត្ត​សកម្មភាពការធ្វើវិភាពសេរ៉ូសាស្រ្ត សំរាប់រកអង្គបដិប្បប្រាណ ទៅនិងមេរោគអេដស៍ នៅក្នុងសំណាកឈាមស្ងួត