ផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្នាក់ជាតិ សម្រាប់ការលុបបំបាត់ការចម្លងមេរោគអេដស៍ និងស្វាយពីម្តាយទៅកូន នៅកម្ពុជា, ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្នាក់ជាតិ សម្រាប់ការលុបបំបាត់ការចម្លងមេរោគអេដស៍ និងស្វាយពីម្តាយទៅកូន នៅកម្ពុជា, ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨