ពិធីសារស្តង់ដាសម្រាប់ការវាយតម្លៃមូលដ្ឋានមុនពេល អនុវត្តយុទ្ធវិធីជំរុញខ្លាំងក្លានៃគំនិតផ្តួចផ្តើម កម្ពុជា៣.០

ពិធីសារស្តង់ដាសម្រាប់ការវាយតម្លៃមូលដ្ឋានមុនពេល អនុវត្តយុទ្ធវិធីជំរុញខ្លាំងក្លានៃគំនិតផ្តួចផ្តើម កម្ពុជា៣.០