លិខិតណែនាំ ស្តីពីការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ការណាត់ជួបអ្នកជំងឺអេដស៍ និងការកំណត់អំពីអ្នកជំងឺបោះបង់ការព្យាបាល នៅប្រទេសកម្ពុជា

លិខិតណែនាំ ស្តីពីការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ការណាត់ជួបអ្នកជំងឺអេដស៍ និងការកំណត់អំពីអ្នកជំងឺបោះបង់ការព្យាបាល នៅប្រទេសកម្ពុជា