សេចក្តីណែនាំជាតិ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្លីនិក និងការព្យាបាលអ្នកជំងឺអេដស៍សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ និងក្មេងជំទង់(ពិនិត្យឡើងវិញលើកទី៥ឆ្នាំ ២០២០)

សេចក្តីណែនាំជាតិ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្លីនិក និងការព្យាបាលអ្នកជំងឺអេដស៍សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ និងក្មេងជំទង់(ពិនិត្យឡើងវិញលើកទី៥ឆ្នាំ ២០២០)