សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការកែសំរួលសំរាប់មណ្ឌលផ្តល់ថ្នាំពន្យា លើការចាប់ផ្តើមផ្តល់ថ្នាំពន្យាដោយមិនគិតពី CD4% នៅលើក្រុមកុមារដែលមានអាយុតិចជាង១ឆ្នាំ

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការកែសំរួលសំរាប់មណ្ឌលផ្តល់ថ្នាំពន្យា លើការចាប់ផ្តើមផ្តល់ថ្នាំពន្យាដោយមិនគិតពី CD4% នៅលើក្រុមកុមារដែលមានអាយុតិចជាង១ឆ្នាំ