សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការកែសំរួលលក្ខ័ណ្ឌក្នុងការផ្តល់ការព្យាបាល បង្កាដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដែលផ្ទូកមេរោគអេដស៍ និងកូនរបស់គាត់ដែលមានចែងក្នុងSOPសំរាប់អនុវត្តវិធីសាស្ត្រឆ្លើយតមរួមគ្នា និងគោលការណ៍នែនាំជាតិ

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការកែសំរួលលក្ខ័ណ្ឌក្នុងការផ្តល់ការព្យាបាល បង្កាដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដែលផ្ទូកមេរោគអេដស៍ និងកូនរបស់គាត់ដែលមានចែងក្នុងSOPសំរាប់អនុវត្តវិធីសាស្ត្រឆ្លើយតមរួមគ្នា និងគោលការណ៍នែនាំជាតិ