សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការកែសំរួលលក្ខ័ណ្ឌជីវសាស្រ្ត ក្នុងពេលចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ដោយបង្កើនចំនួនគ្រាប់កោសិកា CD4 ពី២៥០ដល់៣៥០ ក្នុងមួយមីលីម៉ែតគូប និងវិធីព្យាបាលដោយឳសថ ARV ចំពោះអ្នកជំងឺអេដស៍ របេង

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការកែសំរួលលក្ខ័ណ្ឌជីវសាស្រ្ត ក្នុងពេលចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយឳសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ដោយបង្កើនចំនួនគ្រាប់កោសិកា CD4 ពី២៥០ដល់៣៥០ ក្នុងមួយមីលីម៉ែតគូប និងវិធីព្យាបាលដោយឳសថ ARV ចំពោះអ្នកជំងឺអេដស៍ របេង