សេចក្តីណែនាំ ស្តីអំពីការធ្វើតេស្តរកបន្ទុកមេរោគអេដស៍ ក្នុងការតាមដានជាប្រចាំ ទៅលើប្រសិទ្ធិភាពនៃការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍, សីហា ២០១៧

សេចក្តីណែនាំ ស្តីអំពីការធ្វើតេស្តរកបន្ទុកមេរោគអេដស៍ ក្នុងការតាមដានជាប្រចាំ ទៅលើប្រសិទ្ធិភាពនៃការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍, សីហា ២០១៧