សេចក្តីណែនាំ ស្តីអំពីការពង្រឹងការលេបថ្នាំត្រឹមត្រូវ ទៀងទាត់និងជាប់លាប់តាម រយៈការតាមដាន លទ្ធផលតេស្តរកបន្ទុកមេរោគអេដស៍ និងបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពរបបឱសថដើម្បីលប់បំបាត់បន្ទុកមេរោគអេដស៍ក្នុងឈាម, សីហា​ ២០១៧

សេចក្តីណែនាំ ស្តីអំពីការពង្រឹងការលេបថ្នាំត្រឹមត្រូវ ទៀងទាត់និងជាប់លាប់តាម រយៈការតាមដាន លទ្ធផលតេស្តរកបន្ទុកមេរោគអេដស៍ និងបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពរបបឱសថដើម្បីលប់បំបាត់បន្ទុកមេរោគអេដស៍ក្នុងឈាម, សីហា​ ២០១៧