សំនើសុំកែសំរួលនូវ លក្ខ័ណជីវសាស្រ្ត ( Biological Criteria ) ក្នុងការចាប់ផ្តើមព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំង និងមេរោគអេដស៍សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ និងកុមារផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

សំនើសុំកែសំរួលនូវ លក្ខ័ណជីវសាស្រ្ត ( Biological Criteria ) ក្នុងការចាប់ផ្តើមព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំង និងមេរោគអេដស៍សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ និងកុមារផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា